Caseseminarium, IPL-aktivitet

 • 2021-04-12

 • 13 - 15.30

 • Digitalt via Zoom

Gustavsbergs akademiska vårdcentral anordnar ett case-seminarium för studenter under pågående verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Syftet är att studenterna ska lära med, av och om varandras professioner.

Innehåll

 • Genomgång av syfte med case och mål för dagen
 • Genomgång av SOLO-taxonomin och lärandets olika nivåer
 • Genomgång av case
 • Diskussion i små grupper (interprofessionellt)
 • Avslutande reflektion och utvärdering

Lärandemål

Efter seminariet ska deltagarna:

 • Kunna identifiera olika dilemman
 • Kunna ge förslag på åtgärder
 • Kunna analysera case:t ur olika professioners perspektiv
 • Kunna diskutera och hypotisera vad olika förslag på åtgärder skulle kunna leda till

Föreläsare

 • Caroline Ström, leg. fysioterapeut och AKA
 • Anita Kellberg Elgemark, leg. psykolog och AKA
 • Jessica Strid, leg. distriktssjuksköterska och AKA
 • Eva Litnäs, leg.läkare och AKA

Målgrupp

Seminariet vänder sig till studenter inom samtliga vårdprofessioner som läst minst 3 terminer på utbildningen.

Kostnad

Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Anmälan

Anmälan göras via mejl till caroline.strom@sll.se, senast onsdagen den 7:e april. Ange namn och studentprofession. Separat mejl med länk och case skickas ut 8:e april.

APC, Student, Annat, AVC Gustavsberg, Digital utbildning (Teams/Zoom), Case-seminarium