Försäkringsmedicin: Bas & fördjupning, 4 alternativ

  • 2022-12-31

  • 0 - 0

  • Boka vi kommer

Kunskapsteam Försäkringsmedicin erbjuder kostnadsfria seminarier till din arbetsplats om ämnet försäkringsmedicin och ger praktiska tips i den kliniska vardagen. Vi kommer ut till er eller genomför seminariet digitalt. I dagsläget har vi fyra olika ”Boka - vi kommer". Tillsammans kartlägger vi behov och önskemål. Klicka på ikonen och boka oss direkt!

”Boka- Vi kommer!” för husläkarmottagningar:

1. Basutbildning. Boka denna aktivitet för att hela mottagningen får en grundläggande kunskap och ett gemensamt förhållningssätt till försäkringsmedicin och hur ni kan verka för minskad medikalisering i samband med sjukfrånvaro.

Här får ni repitition på försäkringsmedicinens grunder samt genomgång av risker och nytta med sjukskrivning. Har ni en REKO (rehabkoordinator)? Hur ser det samarbetet ut? Tar ni fram statistik över era sjukskrivningar? Hur samarbetar ni med övrig primärvård kring bedömningar och kontaktas arbetsgivare tidigt i sjukskrivningsprocessen är andra frågor som kan diskuteras.

Efter denna basutbildning kan ni med fördel boka vidareutbildning i konstruktivt sjukskrivningsarbete eller sjukskrivning vid psykisk ohälsa.

2. Konstruktivt sjukskrivningsarbete En påbyggnadsutbildning med fokus på samarbetsfrågor och förbättrade rutiner.

Att ha rutiner och riktlinjer för sjukskrivningsarbetet på vårdcentralen är viktigt och REKO (rehabkoordinatorn) har en viktig roll som samordnare. Tillsammans med en försäkrings-medicinskt kunnig läkare och eventuellt flera kan REKO bilda ett team. Syftet med detta team är att underlätta sjukskrivningsarbetet på mottagningen.

Vi inleder med en repetition om grundläggande försäkringsmedicinsk kunskap och gemensamt förhållningsätt och tar upp aspekter kring konsten att sjukskriva och ger förslag på hur alla professioner kan bli mer delaktiga och hur ett försäkringsmedicinskt team kan komma till stånd och hur arbetet med att skapa rutiner för sjukskrivningsarbetet kan bli systematiskt och levande.

Ni få även ta del av goda exempel från verksamheter som är igång, farhågor och problem som kan uppstå på vägen. Olika vägar för implementering av rutiner och uppföljning ingår också.

Om ni vill kommer vi ut igen för en uppföljning.

3. Psykisk ohälsa. En påbyggnadsutbildning med fokus på sjukskrivning vid psykisk ohälsa.


Bokning av och information om de tre ovanstående aktiviteterna: 

 

”Boka- Vi kommer!” för primärvårdsrehab

4. Arbetes- och aktivitetsförmågebedömning, samarbete med primärvården.

Hur kan vi göra på bästa sätt? Det kan handla om att förbättra rutiner kring remisser som gäller arbetsförmågebedömningar, stöd i enskilda ärenden, vilka bedömningsinstrument som är relevanta att använda? Vi ser gärna att någon/några gått vår grundkurs i försäkringsmedicin, men det är inget krav.


Bokning och information av denna aktivitet: 

Lisa Brändström

Koordinator ME/CFS
Vårdutvecklingsledare Försäkringsmedicin
Arbetsterapeut

APC, Alla, Försäkringsmedicin, Enhet: Psyke & Rehab, Boka-vi-kommer