Våra uppdrag

Med hjärtat i primärvården!

Akademiskt primärvårdscentrum arbetar på olika sätt för att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av primärvården för personal och studenter vid primärvårdsenheter (oberoende av driftsform) i Region Stockholm. Bland annat genom att utveckla kunskap, erbjuda utbildningar, stöd, konkurrenskraftig forskning samt att sprida och implementera evidensbaserade metoder. Det sker i nära samverkan med primärvården och övrig hälso- och sjukvård, universitet och många fler.

APC:s uppdrag 2021-2023

 • Verka som en kunskapsorganisation för primärvårdens aktörer genom kunskapsutveckling, kunskapsspridning, och evidensbaserat strukturellt arbete, samt genom att skapa goda förutsättningar för forskning.
 • Verksamheten och tjänsterna ska bedrivas driftsformsoberoende och vara tillgängligt för hela regionens primärvård, innefattande strukturen för de driftsformsoberoende Akademiska vårdcentralerna vilka utgör en plattform för utbildning, utveckling och forskning. Arbetet ska vara patientinkluderande med fokus på lärande och ske i samverkan med högskola/universitet.
 • Stödja implementering av ny kunskap, kunskapsstöd, lokal verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.
 • Tillhandahålla fortbildning inom ramen för verksamhetens kärnuppdrag.
 • Bidra till stöd för kontinuerlig kvalitetsutveckling och kunskapsutbyte.
 • Bidra till utveckling av och expertkunskap om primärvårdens metoder och system.
 • Medverka i kunskapsstyrning för relevanta programområden och utvecklandet av kunskapsstyrningsstöd.
 • Bedriva ett långsiktigt arbete kring de stora folksjukdomarna.
 • Bidra till uppföljning och återkoppling av kvalitetsdata och primärvårdens effekter på befolkningens hälsa.
 • Bidra med underlag i det regionala arbetet med prioriteringar inom hälso- och sjukvården.
 • Bidra i och samverka kring omställningen till nära vård och genomförandet av Primärvårdsstrategin.

På samlingssidan kan du läsa mer om vad vi arbetar med och erbjuder.