Våra uppdrag

Med hjärtat i primärvården!

Akademiskt primärvårdscentrum arbetar på olika sätt för att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av primärvården för personal och studenter vid primärvårdsenheter (oberoende av driftsform) i Region Stockholm. Bland annat genom att utveckla kunskap, erbjuda utbildningar, stöd, konkurrenskraftig forskning samt att sprida och implementera evidensbaserade metoder. Det sker i nära samverkan med primärvården och övrig hälso- och sjukvård, universitet och många fler.

APC:s uppdrag 2021-2023

 • Verka som en kunskapsorganisation för primärvårdens aktörer genom kunskapsutveckling, kunskapsspridning, och evidensbaserat strukturellt arbete, samt genom att skapa goda förutsättningar för forskning.
 • Verksamheten och tjänsterna ska bedrivas driftsformsoberoende och vara tillgängligt för hela regionens primärvård. Arbetet ska vara patientinkluderande med fokus på lärande och ske i samverkan med högskola/universitet.
 • Stödja implementering av ny kunskap, kunskapsstöd, lokal verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.
 • Tillhandahålla fortbildning inom ramen för verksamhetens kärnuppdrag.
 • Bidra till stöd för kontinuerlig kvalitetsutveckling och kunskapsutbyte.
 • Bidra till utveckling av och expertkunskap om primärvårdens metoder och system.
 • Medverka i kunskapsstyrning för relevanta programområden och utvecklandet av kunskapsstyrningsstöd.
 • Bedriva ett långsiktigt arbete kring de stora folksjukdomarna.
 • Bidra till uppföljning och återkoppling av kvalitetsdata och primärvårdens effekter på befolkningens hälsa.
 • Bidra med underlag i det regionala arbetet med prioriteringar inom hälso- och sjukvården.
 • Bidra i och samverka kring omställningen till nära vård och genomförandet av Primärvårdsstrategin.

På samlingssidan kan du läsa mer om vad vi arbetar med och erbjuder.