Hälsosamtal med 75-åringar

2014

APC, Vårdutvecklingsplaner

Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer kan användas som en handbok och syftar till att underlätta distriktssköterskans arbete och säkerställa kvaliteten på hälsosamtalen med 75-åringar i hemmet.

Kunskapen om att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser har ett värde långt upp i åren har stärkts under senaste 15-årsperioden. Som en viktig del i att främja ett hälsosamt åldrande har förebyggande hälsosamtal till äldre lyfts fram. Stockholms läns landsting vill stimulera detta arbete genom att erbjuda alla 75 åringar ett Hälsosamtal i hemmet med en distriktssköterska. Dessa förebyggande hembesök är en del av husläkarverksamheternas åtagande och ingår i distriktssköterskans ordinarie arbete.

När det gäller det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet har hälso- och sjukvården stor potential i form av specifik kunskap, förtroende och breda kontaktytor. Primärvården har möjlighet att nå alla personer individuellt och kan genom kunskap om samhällets struktur bidra till att minska skillnader i hälsa mellan olika grupper och i speciella skeden av livet.