Förbättringsarbete diabetes i primärvården i Region Stockholm. En strukturerad vårdprocess - DiaCertmodellen.

2019

Kunskapsteam Diabetes

APC, Diabetes - endokrinologi , Enhet: Soma, Rapporter

Typ 2 Diabetes är kronisk sjukdom som kräver regelbunden uppföljning i primärvården. Uppföljningen är ofta suboptimal, som kan leda till ojämlikheter inom vården med avseende på tillgång till sjukvård och vårdens resultat. I Sverige finns stora procentuella skillnader mellan landstingen och inom landstingens vårdcentraler. Hög andel personer med diabetes med höga HbA1c värden är ofta relaterat till ett socioekonomiskt svagt område. Det är av största vikt att följa upp alla personer med diabetes på ett strukturerat och individanpassat sätt för att möjliggöra jämlika vård.

Målsättningen var att undersöka om interventionen baserad på DiaCertmodellen förbättrar strukturen på diabetesvården och därigenom en förbättrade metabol kontroll mätt som HbA1c.