Prevention och behandling av undernäring i primärvård

Syftet med arbetet är att erbjuda fördjupad kunskap och stöd till distriktssköterskor och husläkare i primärvården i deras arbete med att identifiera, behandla och följa upp patienter med undernäring eller risk för undernäring.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Soma

Ämne: Nutrition, Omvårdnad, Vårdvetenskap

Målgrupp: Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin

Projektledare: Liisa Samuelsson Distriktssköterska, riitta-liisa.samuelsson@sll.se

Projektmedlemmar: Monica Pehrsson, dietist, Josefin Appelstam, dietist, Sonja Modin, specialistläkare i allmänmedicin

Forskningsledare: Lena Törnkvist, docent, distriktssköterska

 

Beskrivning

Undernäring är lättare att förebygga än behandla. Det är därför angeläget att ha ett strukturerat arbetssätt för att identifiera patienter i riskzon och sätta in åtgärder tidigt.

Syftet med primärvårdsteamets arbete är att erbjuda fördjupad kunskap och stöd till distriktssköterskor och husläkare i primärvården i deras arbete med att identifiera, behandla och följa upp patienter med undernäring eller risk för undernäring.

Målet är lägre andel patienter med undernäring eller risk för undernäring samt en hög andel patienter som skattar sin hälsa som god och är nöjda med sin ät- och matsituation.

För att uppnå ett sådant mål krävs rätt kompetens, relevanta hjälpmedel såsom t ex nutritionsbedömningsinstrument, åtgärdsprogram, riktlinjer för journalföring samt samarbete mellan distriktssköterska, husläkare, dietist, hemtjänst och närstående.

”Prevention och behandling av undernäring i primärvård” en av inriktningarna i fortbildning om nutrition med länkar och koppling till utbildningsprogrammet ”Nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården”.

Senast ändrad 2021-02-02