Nytt arbetssätt testas för att öka tryggheten hos personer som genomgått cancerbehandling

Allt fler personer lever med cancer, och tiden efter behandlingen upplevs ofta svår. Målet med projektet är att underlätta rehabiliteringen genom aktiv överlämning från kontaktsjuksköterska och strukturerad uppföljning av distriktssköterska. Kommunikation och ökad kunskap ger goda förutsättningar för individanpassat stöd. Därigenom förbättras vården samtidigt som tryggheten ökar genom vårdkedjan.

Verksamhet: Enhet Soma

Ämne: Cancer

Målgrupp: Distriktssköterskor

Projektledare: Claire Micaux, Emma Granlund Hjelm

Projektmedlemmar: Åsa Gisel, Erika Berggren, Miriam Elfström, Katarina Lannervall

Forskningsledare: Marie Nilsson

Handledare: Lena Törnkvist

Finansiering: RCC

Projektstart: 2021

 

Beskrivning

Syfte

Att studera genomförbarheten av ett nytt strukturerat arbetssätt; aktiv överlämning från kontaktsjuksköterskan i cancervården och aktiv uppföljning hos distriktssköterskan.

Metod

Arbetssättet består av tre delar:

  1. Överlämning där kontaktsjuksköterskan tillsammans med patienten gör en rehabiliteringsplan som överlämnas till distriktssköterskan,
  2. Tredagars utbildning för distriktssköterskorna i cancerrehabilitering
  3. Uppföljning av rehabiliteringsplanen genom hälsosamtal och vårdplanering.

Genomförandet utvärderas med enkäter och intervjuer.

Resultat/förväntade resultat

Resultaten kommer att användas för att förfina arbetssättet och förbereda för vidare testning alternativt implementering. Förhoppningen är att arbetssättet uppskattas och ger förbättrad upplevd kontinuitet.

Förväntad betydelse

På längre sikt vill vi bidra till att:

  • resurser används effektivt
  • distriktssköterskans kompetens tas till vara
  • mildra konsekvenserna av sena biverkningar
  • minska risken för återfall