Neuroteam-utbildning?

En utbildning av Akademiskt primärvårdscentrum resulterade i konkreta förslag som kan bidra till en trygg och jämlik rehabilitering för personer med stroke och deras närstående.

Verksamhet: APC Fortbildning

Ämne: Rehabilitering, Stroke/förvärvad hjärnskada

Målgrupp: Arbetsterapeut, Distriktssköterska, Kurator, Specialistläkare, allmänmedicin, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Studerande, Verksamhetschef, Logoped

Projektledare: Carmen Wärlinge

Projektmedlemmar: Britta Langwagen Jakobsson, Marianne Braman Eriksson, Rebecca Åhlgren, Johanna Elnäs

Handledare: Christina Eriksson/Carmen Wärlinge

Finansiering: APC - Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada

 

Beskrivning

Tidig rehabilitering efter en stroke är viktigt för att den som drabbats ska kunna fungera så bra som möjligt i vardagen efter hjärnskadan. Men ofta saknas en tydlig struktur som effektivt stödjer rehabiliteringen för personer med stroke och deras närstående. En utbildning av Akademiskt primärvårdscentrum resulterade i konkreta förslag som kan bidra till en trygg och jämlik rehabilitering i primärvården. Ett exempel är den processkarta Neuroteam Rehab Nordväst tagit fram.

I Stockholms läns landstings primärvård har Neuroteamen en viktig roll för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående. De erbjuder rehabilitering för att uppnå bästa möjliga funktion. Teamen (n=21) består av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped med tillgång till neuropsykolog.

Brister i samordning mellan aktörer och professioner, kunskapsluckor, geografiska skillnader och olika socioekonomiska förutsättningar gör det ofta svårt att skapa en trygg och jämlik rehabilitering.Ett bidrag till förbättringsarbete var en interprofessionell utbildning i hjärnskaderehabilitering för Neuroteamen.

Kursen arrangerades av Kunskapsteamet stroke/förvärvad hjärnskada vid Akademiskt primärvårdscentrum. Kursdeltagare (n=25) från sju team deltog, där minst två professioner från varje team var representerade.

Innan kursen fick varje team förbereda två fallbeskrivningar som utgjorde grunden för reflexion och diskussion om arbetssätt och utformning av individuell rehabiliteringsplan. Föreläsningar om teamstruktur och processarbete varvades med gruppdiskussioner.

Teamen fick som hemuppgift att formulera en individuell rehabiliteringsplan med utgångspunkt från fallbeskrivningarna. Insatserna följdes därefter upp på teamens arbetsplatser av kursledarna.

Resultat/förväntade resultat

Neuroteam Rehab Nordvästs uppgift resulterade i en processkarta som visualiserar utformningen av en individuell rehabiliteringsplan. Kartan ger en överblick och beskriver flödet under perioden som patienten är inskriven. Den visar olika insatser som ska genomföras.

Kartan bidrar bland annat till:

  • Att göra relevanta bedömningar avseende problem och resurser.
  • Att inte missa viktiga faktorer som kan inverka på rehabiliteringsperiodens mål.
  • Att vara ett stöd för team, patient och närstående, inte minst inför avslut.

Kartan är ett stöd för samsyn och trygghet i teamet och kan skapa förutsättningar för en mer jämlik vård. Implementering av kartan har påbörjats i Neuroteam Rehab Nordväst och ska utvärderas.

 

Senast ändrad 2021-01-05