Må bra med kultur

Syftet är att främja unga asylsökandes och nyanländas psykiska hälsa med hjälp av Må Bra med Kultur (MBK).

Verksamhet: Utvecklingsenhet Levnadsvanor

Ämne: Psykisk Hälsa

Projektledare: Joacim Larsen, Linnea Soldén Lindström

Projektmedlemmar: Karin Skoog, Karin Sundkvist, Sara Lindström

Finansiering: Statliga medel: Uppdrag psykisk hälsa, via Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm

 

Beskrivning

Kulturaktiviteter i grupp utanför hälso- och sjukvården – ett verktyg för bättre psykisk hälsa vid symtom på psykisk ohälsa bland unga asylsökande och nyanlända.

Bakgrund

Regelbundna kulturaktiviteter i mindre grupp under professionell ledning har visat god effekt på utsatta människors hälsa. Detta har tidigare erbjudits patienter med långvarig smärta, unga kvinnor med stress och oro respektive sjukskrivna med psykisk ohälsa och/eller smärtproblematik. Tidigare projekt har utvärderats med positiv effekt i flera landsting och regioner. Kulturen är idag en outnyttjad potential som komponent i regionen hälso- och sjukvårds verktygslåda. Då regelbundna kulturaktiviteter i mindre grupp tidigare visat god effekt på människors hälsa men inte prövats på asylsökande och nyanlända ungdomar så behövs studier som tar fram och utvärderar modeller för detta.

Syfte

Syftet är att främja unga asylsökandes och nyanländas psykiska hälsa med hjälp av Må Bra med Kultur (MBK) genom att utforma och testa en effektiv modell för primärvården när det gäller ordination av kulturaktiviteter i grupp för unga asylsökande och nyanlända.

Metod

MBK innebär att unga asylsökande och nyanlända (15-20 år) som bedöms ha risk för psykisk ohälsa eller har uttalad psykisk ohälsa, och är motiverade att delta, ordineras kulturaktiviteter i grupp, 8-10 deltagare per grupp, en gång i veckan under åtta veckor och ca tre tillfällen under ett lov. Aktiviteterna genomförs, lokalt i de medverkande kommunerna, utanför hälso- och sjukvården och är ett komplement till annan vård och behandling.

Kulturaktiviteterna syftar till att stärka eller locka fram ungdomarnas friska resurser och tillsammans får de uppleva och skapa under ledning av professionella och speciellt utbildade kulturpedagoger. Vid varje tillfälle avsätts särskild tid till att fika och umgås socialt. Gruppträffarna har inte fokus på asylprocessen. Deltagandet är kostnadsfritt.

Resultat/förväntade resultat

Ungdomarna som ordineras MBK förväntas må bra/bättre under träffarna, skapa nya sociala sammanhang, genom kulturaktiviteter hitta sina egna resurser samt få en brygga ut i samhället. För primärvården kan MBK ge en beskrivning och en modell som kan tillämpas för dessa ungdomar. Dessutom kan MBK visa på hur samverkan mellan vården och kultursektorn kan utformas.

Under hösten 2019 har 28 ungdomar i åldrarna 15 till 20 år i tre grupper deltagit i en förstudie där MBK har testats. Ungdomarna ordinerades MBK via vårdcentralerna; Capio VC Rågsved och Flyktinghälsan, Tiohundra i Norrtälje samt skolhälsovården vid S:t Botvids gymnasium. Kulturaktiviteterna genomfördes i Botkyrka kommun, Farsta stadsdel och Norrtälje stad.

Modellen har nu utvecklats inför starten av en pilotstudie där fler vårdenheter ska kunna ordinera “Må Bra med Kultur” och fler kulturaktörer ska kunna genomföra kulturaktiviteter.

Betydelse/förväntad betydelse

Asylsökande och nyanlända ungdomar mellan 15-20 år i Stockholms län är en grupp som primärvården idag har lite att erbjuda. Förutom den individuella nyttan med en förbättrad psykisk hälsa hos de medverkande ungdomarna kan MBK bidra till att öka kunskapen i vården om kulturaktiviteters potentiella hälsoeffekter. På motsvarande sätt bidrar MBK till ökad kunskap inom kultursektorn om hur den kan bidra i hälso- och sjukvårdssammanhang. Modellen förväntas även bidra till ökad integration i det svenska samhället.

Kontakt

Anita Hjelm, Kulturförvaltningen: anita.hjelm@regionstockholm.se

Senast ändrad 2024-02-20