Uppmärksamma alkoholvanor bland hypertonipatienter

Vi bjuder in dig som är läkare i primärvården att delta i ett forskningsprojekt där vi vill veta dina erfarenheter av att använda blodprovet PEth i samband med utredning, kontroll och behandling av hypertoni. Genom att medverka kan du bidra till värdefull kunskap om hur vi inom primärvården kan uppmärksamma alkoholkonsumtion rutinmässigt.

Studien vänder sig till dig som är ST-läkare eller specialist i allmänmedicin inom svensk primärvård. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och görs i samverkan mellan Akademiskt primärvårdcentrum, Karolinska Institutet och Sophiahemmets högskola.

 Vad innebär det att delta?

  • I fokusgruppen, som beräknas ta cirka 1,5 timme, får du besvara öppna frågor. Vi vill veta vilka erfarenheter du som är ST-läkare eller specialist i allmänmedicin har av att använda provet PEth (fosfatidyletanol) i samband med utredning och/eller kontroll och behandling av hypertoni samt vilka för- och nackdelar du har upplevt.
  • Intervjun genomförs digitalt och spelas in som ljudfiler och analyseras med induktiv innehållsanalys.
  • Att delta är frivilligt. Inför fokusgruppen får du mer information om studien och får även fylla i en blankett om samtycke samt frågor om ålder, kön, antal år i yrket samt vilken utbildning om alkohol du har fått.

Vill du delta i studien eller har frågor, vänligen kontakta:

Åsa Thurfjell, specialist i allmänmedicin och doktorand vid Akademiskt primärvårdscentrum
E-post: asa.thurfjell@sll.se
Tfn: 072 244 49 99

Varför görs studien?

Merparten av patienter med hypertoni behandlas inom primärvården. Ett välreglerat blodtryck har stor betydelse för att förebygga aterosklerotisk hjärtsjukdom, förmaksflimmer, hjärtsvikt, stroke och demens. Drygt en tredjedel uppnår målnivåer.  

Det är väl känt att alkohol både kan påverka risken att utveckla högt blodtryck och försämra behandlingseffekten. Riskbruk av alkohol innebär även ökad risk för andra skadliga fysiska, psykiska och sociala effekter.

I behandlingsriktlinjer för hypertoni ingår bedömning av ohälsosamma levnadsvanor och stöd till patienten att förändra en eller flera ohälsosamma levnadsvanor. Alkohol är den levnadsvana som vi pratar minst om inom hälso- och sjukvården. Riskbruk av alkohol uppmärksammas ofta genom öppna eller standardiserade frågor om vecko- och intensivkonsumtion.

Riskbruk kan även uppmärksammas genom biomarkörer. PEth (fosfatidyletanol) är en specifik alkoholmarkör med hög sensitivitet för att upptäcka alkoholbruk. PEth används på flera vårdcentraler i Sverige vid utredning, kontroll och behandling av hypertoni, där PEth-värdet främst används som utgångspunkt för ett samtal kring alkoholkonsumtion. Det finns dock få vetenskapliga studier om användning av alkoholmarkören PEth i primärvårdskontext.

- Det patientcentrerade samtalet är vårt viktigaste verktyg för att främja hälsa och upptäcka och stödja patienten att förändra ett riskbruk. Men det är inte alltid tillräckligt, säger Åsa Thurfjell, doktorand och en av de som står bakom studien.

- Vi vill därför undersöka om PEth, som är ett relativt nytt prov, kan ge oss ett ytterligare användbart verktyg till att samtala om alkohol och att uppmärksamma riskkonsumtion av alkohol inom primärvården. Det kan i förlängningen leda till att fler patienter erbjuds stöd att förändra sina alkoholvanor.

Studien är den första i en serie av fyra. Huvudsyftet med studierna är att få mer kunskap och evidens om hur vi kan ta upp samtalet om alkohol och uppmärksamma riskbruk hos patienter med hypertoni inom rutinsjukvård i primärvården.
 

Ansvariga för studien är:

  • Åsa Thurfjell, doktorand, specialist i allmänmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum
  • Lena Lundh, med. dr, distriktssköterska, Akademiskt primärvårdscentrum
  • Jan Hasselström, med. dr, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef, Akademiskt primärvårdscentrum
  • Maria Hagströmer, professor, leg. sjukgymnast, Akademiskt primärvårdscentrum & Karolinska institutet
  • Johanna Adami, professor, leg. läkare, Sophiahemmets högskola