Kunskapsteam: CaPrim

Vi i kunskapsteamet CaPrim (Cancer i Primärvården) arbetar efter den Regionala Cancerplanen Stockholm Gotland 2020-2023, där vi har en roll att fylla i alla fyra huvudmål. Vi utvecklar primärvårdens arbete med cancer och anordnar fortbildning för primärvårdens medarbetare.

Vi är

 • Ett interprofessionellt kunskapsteam, med klinisk förankring i primärvården.
 • I teamet ingår distriktsläkare, distriktssköterskor, fysioterapeut/medicinsk lymfterapeut, socionom/kurator och medicinsk informatiker.

Vi vill

 • Bidra till minskad risk för insjuknande i cancer genom arbete för att främja goda levnadsvanor och primärprevention.
 • Bidra till minskad dödlighet i cancer genom tidigare upptäckt av cancer samt att fler patienter med misstänkt cancer ingår i ett standardiserat vårdförlopp för att korta utredningstiden.
 • Bidra till ökad hälsa och livskvalitet hos drabbade patienter och deras närstående genom en förbättrad cancerrehabilitering utgående från primärvårdens uppdrag och förutsättningar, där cancerrehabilitering erbjuds under hela sjukdomsförloppet.

Vi gör

 • Inventerar eventuella förbättringsområden samt behovet av utbildningsinsatser i samarbete med personal i primärvården.
 • Anordnar och utför interprofessionella/professionsspecifika fortbildningsinsatser.
 • Samarbetar med andra aktörer för att förbättra struktur och läsbarhet på VISS (medicinskt, administrativt och omvårdnadswebbstöd för personal i primärvården) inom cancerområdet.
 • Samverkar med kunskapsteam för levnadsvanor kring cancerprevention.
 • Bedriver utvecklingsarbete gällande tidig upptäckt av cancer och cancerrehabilitering.
 • Arbetar med att utveckla nya arbetssätt för att stärka samarbetet mellan primärvård och sekundärvård utifrån patientens behov. Ett exempel är aktiva överlämningar mellan kontaktsjuksköterska och distriktssköterska. 

Kontakt

 

Kontakta gärna CaPrims funktionsbrevlåda:

Elinor Nemlander

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Eliya Abedi (Föräldraledig tom hösten 2022)

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Ida Söderberg

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Jacek Kaczynski

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Specialist i allmänmedicin

Marie Nilsson

Vårdutvecklingsledare
FPU-ledare primärvårdskuratorer/ socionomer
Kurator/Socionom
Med. dr

Mark Albeek

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Martin Friberg

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Pia Klernäs

Vårdutvecklingsledare
Fysioterapeut/lymfterapeut
Med. dr

Åsa Gisel

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska

Projekt Teledermatoskopi

För information och kontakt: 

Nytt IT-stöd för teledermatoskopi

Elinor Nemlander

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Jacek Kaczynski

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Specialist i allmänmedicin

Martin Friberg

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Bakgrund

CaPrim startade i mars 2017 på uppdrag av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland. Vi är en länk mellan primärvård och sekundärvård i det pågående arbetet med att implementera de 31 standardiserade vårdförloppen för cancer i Stockholms vårdkedja. I detta arbete har primärvården en mycket viktig roll, bland annat för att identifiera symtom som kan bero på cancer, utreda patienten och där kriterier för SVF är uppfyllda och remittera patienten vidare utan dröjsmål. 

CaPrim utökades 2018 med en rehabiliteringsgrupp vars mål är att skapa fortbildning för primärvården inom vård och rehabilitering för patienter som har/haft cancersjukdom.