Cancersjukdomar

Cancer är en av vår tids stora folksjukdomar där ungefär 60 000 personer insjuknar varje år. Samtidigt överlever alltfler eller lever med cancern under många år. Primärvården har en viktig roll i att förbättra canceromhändertagandet. Utifrån den Regionala Cancerplanen Stockholm Gotland 2020-2023 arbetar vi med fortbildning, kunskapsutveckling och stöd om hur cancersjukdomar kan identifieras, bedömas, och efterbehandlas i primärvården.

Vi är

 • Ett interprofessionellt kunskapsteam, med klinisk förankring i primärvården.
 • I teamet ingår distriktsläkare, distriktssköterskor, fysioterapeut/medicinsk lymfterapeut, socionom/kurator och medicinsk informatiker.

Vi vill

 • Bidra till minskad risk för insjuknande i cancer genom arbete för att främja goda levnadsvanor och primärprevention.
 • Bidra till minskad dödlighet i cancer genom tidigare upptäckt av cancer samt att fler patienter med misstänkt cancer ingår i ett standardiserat vårdförlopp för att korta utredningstiden.
 • Bidra till ökad hälsa och livskvalitet hos drabbade patienter och deras närstående genom en förbättrad cancerrehabilitering utgående från primärvårdens uppdrag och förutsättningar, där cancerrehabilitering erbjuds under hela sjukdomsförloppet.

Vi gör

 • Inventerar eventuella förbättringsområden samt behovet av utbildningsinsatser i samarbete med personal i primärvården.
 • Anordnar och utför interprofessionella/professionsspecifika fortbildningsinsatser.
 • Samarbetar med andra aktörer för att förbättra struktur och läsbarhet på VISS (medicinskt, administrativt och omvårdnadswebbstöd för personal i primärvården) inom cancerområdet.
 • Samverkar med kunskapsteam för levnadsvanor kring cancerprevention.
 • Bedriver utvecklingsarbete gällande tidig upptäckt av cancer och cancerrehabilitering.
 • Arbetar med att utveckla nya arbetssätt för att stärka samarbetet mellan primärvård och sekundärvård utifrån patientens behov. Ett exempel är aktiva överlämningar mellan kontaktsjuksköterska och distriktssköterska. 

Kontakt

 

Kontakta gärna vår funktionsbrevlåda:

Marie Nilsson

Koordinator
FPU-ledare primärvårdskuratorer/socionomer
Kurator/Socionom
Med. dr

Elinor Nemlander

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Eliya Abedi

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Ida Söderberg

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Jacek Kaczynski

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Specialist i allmänmedicin

Anna Renberg

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska

Malin Segerpalm

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Mark Albeek

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Martin Friberg

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Pia Klernäs

Vårdutvecklingsledare
Fysioterapeut/lymfterapeut
Med. dr

Annette Berghammer

Vårdutvecklingsledare
Fysioterapeut

Åsa Gisel

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska

Projekt Teledermatoskopi

För information och kontakt: 

Nytt IT-stöd för teledermatoskopi

Elinor Nemlander

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Jacek Kaczynski

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Specialist i allmänmedicin

Martin Friberg

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Bakgrund

Kunskapsteam cancersjukdomar startade i mars 2017 på uppdrag av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland. Vi är en länk mellan primärvård och sekundärvård i det pågående arbetet med att implementera de 31 standardiserade vårdförloppen för cancer i Stockholms vårdkedja.

I arbetet har primärvården en mycket viktig roll, bland annat för att identifiera symtom som kan bero på cancer, utreda patienten och där kriterier för SVF är uppfyllda och remittera patienten vidare utan dröjsmål. En kartläggning av Socialstyrelsen visar fler än 70 procent av alla patienter som får en cancerdiagnos har haft sin första vårdkontakt med primärvården.

Kunskapsteamet utökades 2018 med en rehabiliteringsgrupp vars mål är att skapa fortbildning för primärvården inom vård och rehabilitering för patienter som har/haft cancersjukdom.