Kunskapsteam: Tobaksbruk

Rökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död. Trots ökade kunskaper om orsaker och effektiva motåtgärder går det tobaksförebyggande arbetet långsamt. Antalet rökare minskar i Stockholms län, men samtidig är skillnader inom länet och mellan socioekonomiska grupper stora. Att nå individer som behöver stöd att förändra beteende är en viktigt och stor utmaning. Kunskapsteam: Tobaksbruk er i det tobaksförebyggande arbetet.

Sök utbildningar och aktiviteter

Kolla in kunskapsområdets utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Filtrera eller sök i fritext.

Vi vill

  • Bidra till att uppfylla målet att halvera antalet rökare till år 2025.
  • Bidra till att öka kunskapen hos vårdpersonal i tobaksprevention och avvänjning så de i högre grad och med större kompetens erbjuder kvalificerad rådgivande samtal som stöd till rökslut.
  • Bidra till att vårdpersonalen möter patientens förväntningar om att få stöd att sluta röka som en självklar del av behandlingen.
  • Bidra till att patienten upplever att rådgivningen är personcentrerad.

Vi gör

I samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) ska vi genomföra en rad aktiviteter inom ramen av Uppdrag tobaksprevention Stockholm:

  • Erbjuda fortbildning om tobakspreventiva metoder samt personcentrerad och motiverande samtalsmetodik.
  • Erbjuda stöd till verksamheter att etablera och införa lokala rutiner för att uppmärksamma, bemöta och erbjuda stöd till patienter med tobaksbruk i linje med regionala vårdprogram och nationella riktlinjer
  • Utveckla och utvärdera förebyggande insatser.    
  • Omvärldsanalys.

Kontakt

Lene Nordstrand

Koordinator Matvanor/Riskbruk alkohol/Tobaksbruk
Distriktssköterska
MSc

Lena Lund

Enhetschef: Levnadsvanor
Distriktssköterska
Med. dr

Adrian Razmgah

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin