Riskbruk alkohol

2020 beräknades 16 procent av befolkningen har ett riskbruk av alkohol vilket för den enskilda på sikt kan innebära kraftig förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet, sociala konsekvenser och för tidig död. Kunskapsteam levnadsvanor erbjuder stöd och utbildning till primärvårds-personal för att kunna identifiera och förebygga riskbruk bland annat genom rådgivande samtal.

Sök utbildningar och aktiviteter

Kolla in alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Filtrera eller sök i fritext.

Vi vill

  • Bidra till att öka kunskapen hos vårdpersonal i riskbruk alkohol så de i högre grad och med större kompetens erbjuder samtal om alkohol när det är kliniskt relevant.
  • Bidra till att vårdpersonalen möter patientens förväntningar om att få stöd att förändra sina alkoholvanor som en självklar del av behandlingen.
  • Bidra till att patienten upplever att rådgivningen är personcentrerad och baserad på respekt för patientens autonomi och egna resurser.

Vi erbjuder

  • Fortbildning om riskbruk alkohol samt personcentrerad och motiverande samtalsmetodik.
  • Stöd till verksamheter att etablera och införa lokala rutiner för att uppmärksamma, bemöta och erbjuda stöd till patienter med riskbruk alkohol i linje med regionala vårdprogram och nationella riktlinjer.
  • Stöd till lokal verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom området ”Riskbruk alkohol” genom kunskapsstöd samt uppföljning och återkoppling av kvalitetsdata.

Kontakt

Lena Lund

Enhetschef: Levnadsvanor
Med. dr
Distriktssköterska

Åsa Nordmark Åkerblom

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska MSc

Anna Rytter

Koordinator
Fysioterapeut
Specialist i Respiration

Åsa Thurfjell

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand