Kunskapsteam: Matvanor

Enligt GBD, Global Burden of Disease, Stockholm är ohälsosam kost en av de riskfaktorer som orsakar störst sjukdomsbörda. Kunskapsteam: Matvanor stödjer dig inom hälso- och sjukvården att arbeta strukturerat med prevention och behandling inom området, exempelvis med hjälp av kvalificerat rådgivande samtal.

Sök utbildningar och aktiviteter

Kolla in kunskapsområdets utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Filtrera eller sök i fritext.

Vi vill

  • Bidra till öka kunskapen hos vårdpersonal i mat så att de i högre grad och med större kompetens erbjuder samtal om mat när det är kliniskt relevant.
  • Bidra till att vårdpersonalen möter patientens förväntningar om att få stöd att förändra matvanor som en självklar del av behandlingen.
  • Bidra till att patienten upplever att rådgivningen är personcentrerad och baserad på respekt och egna resurser.

Vi gör

  • Erbjuder fortbildning om mat samt personcentrerad och motiverande samtalsmetodik.
  • Erbjuder stöd till verksamheter att etablera och införa lokala rutiner för att uppmärksamma, bemöta och erbjuda stöd till patienter med ohälsosamma matvanor i linje med regionala vårdprogram och nationella riktlinjer.
  • Utvecklar verktyg och material.
  • Omvärldsanalys.

Kontakt

Lene Nordstrand

Koordinator Matvanor/Riskbruk alkohol/Tobaksbruk
Distriktssköterska
MSc

Lena Lund

Enhetschef: Levnadsvanor
Distriktssköterska
Med. dr

Åsa Thurfjell

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Åsa Nordmark Åkerblom

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska MSc

Gunilla Häll

Vårdutvecklingsledare
Dietist

Anna Bohlin

Vårdutvecklingsledare
Leg. specialistsjuksköterska barn och ungdomars hälsa
MSc