Akademiska vårdcentraler

Akademiska vårdcentraler (AVC) är APC:s plantskola för att stärka utbildning, pedagogiskt stöd, forskning samt utveckling och implementering av kunskap för studenter och personal inom Region Stockholms primärvård, oavsett utförare. Syftet är att höja vårdkvaliteten och få en primärvård i frontlinjen!

AVC består av noder runt om i Region Stockholm där disputerade akademiska samordnare och adjungerade kliniska adjunkter erbjuder stöd åt personal och studenter i primärvården – i nära samarbete med lärosäten och många fler. Inom noderna ska forskning, utbildning och utvecklingsarbete främjas.

I dag finns åtta AVC: Danderyd, Gustavsberg, Huddinge/Flemingsberg, Hässelby/Akalla, Jakobsberg, Liljeholmen, Norrtälje Tiohundra AB och S:t Erik.

Patientnära FoUU!

Bo Christer Bertilson

Patienten ritar in smärtsymtom i app innan läkarbesöket

Snabbare och mer effektiva läkarbesök, bättre symtomrapportering, kortare handläggningstid, snabbare och bättre diagnoser. Det hoppas Bo Christer Bertilson och hans team på AVC Huddinge/Flemingsberg uppnå med sin AI-kopplade smärt-app för primärvården.

E-primgänget 3 forskare

Inför e-hälsa i primärvården på bästa sätt!

Hur införs e-hälsa i primärvården på bästa sätt? Det ska en forskargrupp ta reda på genom tre studier vid de akademiska vårdcentralerna Norrtälje TioHundra och Hässelby/Akalla. AFA Försäkring har tilldelat det treåriga projektet nära 4,8 miljoner kronor.

Forskningsprojekt POSITIVE ska förebygga skörhet bland äldre

Digital hemmaträning för äldre personer med uppkoppling till mobila plattformar och sensorer som mäter rörelser och belastning ska ge verktyg för egenvård där också personal kan följa de äldre på distans. Syftet är att främja proaktivt hälsoarbete i primärvården samt förebygga och minska skörhet bland äldre.

Nytt projekt ska bidra till effektiv stressbehandling för fler

Stressrelaterad ohälsa är ett utbrett samhällsproblem och en vanlig sökorsak i primärvården. I ett nytt forskningsprojekt vid AVC Gustavsberg studeras om en intervention för problemlösning ledd av sjuksköterskor och KBT-behandling via nätet är effektiva behandlingar för att förebygga mer hälsoproblem och långtidssjukskrivning.

EU-projekt ska förbättra för äldre som överlevt cancer

Ett forskningsprojekt för att förbättra livskvaliteten för medelålders och äldre personer som överlevt malignt melanom har startat. Med hjälp av intervjuer ska forskarna söka svaren på hur canceröverlevarna ser på sin livskvalitet. En app ska även tas fram och testas. Forskningen är en del av det stora europeiska projektet LifeChamps.

Pris till AVC Danderyd

KLOK pristagare

Stort grattis till Danderyds akademiska vårdcentral vid APC som belönats med Karolinska Institutets KLOK-pris. Utmärkelsen får de för för sitt arbete med att utveckla den pedagogiska miljön genom att tänka nytt, lyfta handledares kompetens och att stimulera och träna studenters lärande över professionsgränser.

Nya fynd ger hopp om svårupptäckt kvinnosjukdom

En doktorsavhandling av gynekolog Johanna Andersson vid AVC Liljeholmen visar för första gången att behandling med läkemedlet bromokroptin kan göra stor skillnad för de många kvinnor som drabbas av sjukdomen adenomyos. Resultat visar också på svårigheten att ställa diagnosen, även för erfarna läkare. Upptäckterna är viktiga pusselbitar i fortsatt forskning samtidigt som de kan bidra till förbättrad diagnostik och behandling.

Virtuell patient förbereder studenter för arbetslivet

I ett forskningsprojekt har en virtuell miljö skapats där studenter kan ”gå in i” och uppleva olika scenarier och patienter i en verklighetstrogen simulerad miljö. I lärandemiljön kan studenten välja olika sätt att agera och tillsammans med handledare diskutera konsekvenser av sätt att hantera situationen.

Exempel på lokala AVC-aktiviteter:

  • Arrangera interprofessionella lärandeaktiviteter för personal och studenter.
  • Handleda studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
  • Bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt.
  • Sprida kunskap och information om verksamheten.
  • Samverka med många – regionalt, nationellt och internationellt:        
    akademiska nätverk och forskare, myndigheter, hälso- och
    sjukvårdsaktörer, patient- och intresseorganisationer med flera.