Disaster and Recovery

Doktorsavhandling 2010, av Lars Wahlström, leg läk, specialist i allmän psykiatri. Huvudhandledare Hans Michélsen, bihandledare Abbe Schulman och Anna-Lena Undén.

Avhandlingen utgår från enkäter besvarade av 1505 personer från Stockholm vilka upplevt tsunamin december 2004 i Sydostasien. Insamlingen skedde 14 månader efter katastrofen. Den första delstudien fokuserade på katastrofupplevelsernas (exponeringens) betydelse för den senare psykiska hälsan. De värst utsatta rapporterade mest både allmänna psykiska besvär och posttraumatiska symtom. Mest intressant var att den grupp som enbart rapporterade upplevelsen av livshot hade en förhöjd risk för besvär.

I den andra delstudien kunde man se att upplevelsen av negativa livshändelser under uppväxten hade en viss betydelse för hur man mådde efter katastrofen.

Den tredje delstudien belyste betydelsen av stöd för återhämtningen. Ett intressant resultat var att rapportering av missnöje med det stöd man fått, gällande såväl privat stöd som formaliserat stöd, visade samband med ökade psykiska besvär.

I den fjärde delstudien jämfördes den tsunamidrabbade gruppen med ett noggrant matchat urval ur Stockholms befolkning med avseende på psykisk ohälsa och funktionsnedsättning i form av sjukskrivning under det gångna året. Som förväntat fanns ett samband mellan upplevelser under katastrofen och psykisk ohälsa och sjukskrivning. Mest intressant var att den minst utsatta gruppen hade varit mindre sjukskriven än jämförelsegruppen.

Avhandlingen har betydelse för omhändertagandet av drabbade. Även efter andra typer av olyckor bör vården vara uppmärksam på betydelsen av upplevt livshot. Avhandlingen har också visat betydelsen av drabbades värdering av den hjälp och det stöd man fått för den senare psykiska hälsan. I bemötandet av drabbade bör därför också ingå att dessa tillfrågas om vad man tycker om det stöd man fått och vid uttryckt missnöje bör den drabbade erbjudas stöd i annan form eller från annat håll.

Verksamhet:
APC Forskning
Ämne:
Psykisk Hälsa
Målgrupp:
Alla
Publicerad av:
Lars Wahlström
Författare:
Lars Wahlström
Datum:
2012-11-06

Filer