Projekt


 1. Registrering av kvalitetsindikatorer avseende patienter med KOL på Tensta Vårdcentral under 2012

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  KOL är en progredierande inflammatorisk lungsjukdom som karakteriseras av kronisk luftvägsobstruktion. Majoriteten av patienterna med KOL sköts av primärvården. Kvalitetsindikatorer som bedöms viktiga för en god vårdkvalitet hos patienter med...
 2. 5:2-dieten- vägen till supermänniskan? En litteraturstudie om effekten av intermittent fasta på metabola riskmarkörer hos människan

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  Övervikt och fetma utgör en stor medicinsk riskfaktor för morbiditet och mortalitet. Det senaste året har den så kallade 5:2-dieten fått stort utrymme i massmedia som ett medel för viktminskning och förbättrad hälsa. Denna diet är en typ a...
 3. ABCDE kriterier: Bör diameter-kriteriet modifieras för att förbättra tidig diagnostik vid Malignt Melanom?

  Projektstart:
  2015-06-04
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Tidig diagnostik av Malignt Melanom (MM) är essentiell för att minska mortaliteten och förbättra prognosen vid MM, särskilt inom nordiska länder där incidensen av MM är fyra gånger så stor än i södra Europa. MM är den sjätte vanligaste ...
 4. Allmänläkarens upplevelser i mötet med barn och ungdomar med psykisk ohälsa

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  Mätningar visar att den psykiska ohälsan ökar hos barn och ungdomar iSverige. Många barn söker primärvården som första instans då det är vanligt medexempelvis somatiska symtompresentationer av psykisk ohälsa. Vilka erfarenheterallmänläka...
 5. Antibiotikaförskrivning och användning av CRP test vid luftvägsinfektioner

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Luftvägsinfektioner är mycket vanliga i samhället. De flesta fall av luftvägsinfektioner har viral genes och bör därför inte behandlas med antibiotika. Trots det förskrivs ca 40% av patienterna med luftvägsinfektion antibiotika i Sverige. Ö...
 6. Antibiotikaförskrivning vid akut bronkit på Tallhöjdens vårdcentral

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Nedre luftvägsinfektion är en vanligt förekommande orsak till sjukvårdsbesök. Akut bronkit är en vanlig orsak till hosta. I de flesta fall orsakas akut bronkit av en virusinfektion och bör därför inte behandlas med antibiotika. Överförskri...
 7. Antibiotikaförskrivning vid Akut mediaotit hos barn på Luna Vårdcentral, -följs riktlinjerna?

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut media otit (AOM) är en vanlig orsak till antibiotikaförskrivning hos barn inom primärvården. År 2010 kom nya riktlinjer från Läkemedelsverket och STRAMA. Rekommendationen är aktiv exspektans hos barn mellan 1 och 12 år med okomplicerad ...
 8. Antikoagulantiabehandling av patienter med förmaksflimmer vid Sätra VC. Uppnår vi målen?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  Förmaksflimmer är en av de vanligaste förekommande hjärtarytmierna som obehandlat innebär en årlig 5 % risk att drabbas av stroke, men med stora individuella variationer. För att minska denna risk används läkemedel som påverkar koagulatione...
 9. Är behandlingen av hjärtsivkt hos kvinnor och män jämlik? (kvalitativ)

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning riktlinjer från SFAM och European Society of Cardiology (ESC) följdes vid behandlingen av hjärtsviktspatienter med avseende på ACE-hämmare/ARB på CVL och undersöka om det fanns ...
 10. Är patientnära d-dimertest säkert att använda inom primärvården?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) är allvarliga, potentiellt dödliga, men behandlingsbara tillstånd. Det kräver snabb diagnostik och behandling. Då patienter med dessa tillstånd söker sig till primärvården, är det viktigt att man sn...
 11. Arbetsrelaterad stress på Älvsjö vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  Arbetet inom vården innebär en hög arbetsbelastning och stressnivå hos vårdpersonalen och påverkas ofta av större organisatoriska förändringar. Detta projekt syftar till att undersöka förekomst av stress hos anställda på Älvsjö vårdce...
 12. AT-läkares syn på allmänmedicin - en kvalitativ intervjustudie

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Övrigt
  Det råder brist på allmänläkare i Sverige och AT-läkare utgör en viktig grupp för framtida rekrytering. Intryck under AT kan påverka den enskilda läkaren vid val av specialitet. Det saknas studier om AT-läkares syn på allmänmedicin. Med A...
 13. Att leva med flera kroniska sjukdomar

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Äldres hälsa
  En stor del av befolkningen lider av kroniska sjukdomar. Det är också mycket vanligt att personer drabbas av flera kroniska sjukdomar och antalet patienter med flera kroniska sjukdomar ökar i och med en åldrande befolkning. Patienter med flera kr...
 14. Att vaccinera eller inte? Varför väljer föräldrar att vaccinera eller att inte vaccinera sina barn enligt vaccinationsprogrammet?

  Projektstart:
  2015-09-18
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Våren 2012 drabbades Sverige av ett mässlings och ett röda hund utbrott. Båda var centrerade i Järnaområdet söder om Stockholm.  Järna är ett område med lägre vaccinationstäckning jämfört med övriga Sverige. På grund av risken f...
 15. Att vara ansvarig distriktsläkare för patienter med hemsjukvård

  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hälso- och sjukvårdsforskning, Interprofessionellt samarbete
    Både hemsjukvårdspatienters hälsoproblem och deras vård är komplicerade och många vårdgivare är inblandade. Distriktsläkaren sköter stora delar av den medicinska vården via distriktssköterskan. Syftet var att söka orsaker till att dis...
 16. Bättre vård med patientmedverkan på lättakuten?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Övrigt
  Patientmedverkan är en viktig del i vården som kan utvecklas för att bidra till nöjdare patienter och mer effektiv vård. Ett sätt att öka patientmedverkan är att, i väntrummet före läkarbesök, låta patienten fylla i sina egna uppgifter i...
 17. Behandlas patienter med förmaksflimmer med antikoagulantia enligt riktlinjerna? En journalstudie på Stuvsta vårdcentral

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  Den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat, är förmaksflimmer (FF). 2,9% av den vuxna befolkningen beräknas ha FF. Undersökningar visar FF är underdiagnostiserat inom primärvården. FF ökar risken för stroke. Risken går att minska med antikoag...
 18. Behandling av akut mediaotit på Wasa vårdcentral

  Projektstart:
  2015-09-18
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit (AOM) är en av de vanligaste infektionerna hos barn. Behandlingsriktlinjerna rekommenderar exspektans av barn 1-12 år med okomplicerade AOM. Handläggning av AOM avseende diagnos, behandling och kontroll finns detaljerat på Viss, en...
 19. Behandling av depression på Täby Vårdcentral under 2011-2012

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  Depression är en mycket vanlig sjukdom som orsakar lidande. Det medför också stora kostnader för samhället. Riktlinjer för behandling av depression i primärvården i Stockholmkan man hitta på www.viss.nu som rekommenderar att patienter i för...
 20. Behandling av faryngotonsillit

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Halsfluss är en vanlig sökorsak i pimärvården. Läkemedelsverket har sammanställt riktlinjer för diagnostik och behandling av tonsillit och Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) har tagit fram kvalitetsindikatorer för att utvärdera diag...