Ingen ökning av besök kring våldsutsatthet enligt vårdpersonal

Publicerad: 2020-05-31

Våldsutsatta karta litenEnheten våld i nära relation vid APC har kartlagt hur hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården och vuxenpsykiatrin i Region Stockholm upplever situationen med våldsutsatta patienter under pandemin. Majoriteten av de tillfrågade upplevde inte att besöken av våldsutsatta patienter ökat.


Internationell statistik visar att våld i nära relation ökar i tider av isolering i hemmen. För att få en lägesbild av situationen i Stockholmsregionen har APC nyligen genomfört en enkätundersökning om hur hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården och vuxenpsykiatrin i Region Stockholm upplever situationen med våldsutsatta patienter.

Av de närmare 600 personer som besvarade enkäten, svarade endast cirka 3 procent att de träffar fler våldsutsatta under Covid-19-pandemin än tidigare. 95 procent uppgav att pandemin inte har påverkat i vilken omfattning de träffar patienter som uppger att de är utsatta för våld i nära relation. Knappt 2 procent svarade att de träffar färre våldsutsatta patienter.
– En del uppgav även att man ser fler avbokade besök, vilket kan vara oroande utifrån ett våldsperspektiv. Personal vid psykiatrisk akutklinik uppger däremot att det till följd av besöksförbud under pandemin i vissa fall är lättare att prata med patienter om våld, säger Ylva Elvin Nowak, enhetschef på enheten våld i nära relationer vid APC.


Trettio procent av de tillfrågade uppger att de förändrat sit arbetssätt till följd av Covid 19. Fler patientmöten sker på distans (video och telefon) och möjligheten till drop in-besök är borttagna.
– En följd av förnyat arbetssätt kan vara att det blir svårare att fråga om våldsutsatthet då man inte vet om patienten är ensam i rummet, säger Karin Dahlström, psykolog vid enheten våld i nära relationer.

– Sammanfattningsvis visar vårt resultat att den bild som målas upp bland annat i media om att våld i nära relation ökar markant under pandemin, inte delas av hälso- och sjukvårdens personal i Region Stockholm. Inte heller polis eller socialtjänst har sett någon ökning så vitt vi vet. Hur vi ska tolka detta vet vi ännu inte. Det vi vet är att många inom hälso-och sjukvården känner sig osäkra på att fråga om våld och ofta saknas rutiner för detta. Så pandemi eller inte – det viktiga är fråga och göra våldet pratbart, avslutar Ylva Elvin Nowak.

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2020-05-31