Välkommen till utbildning i levnadsvanor vt 2021


Under två dagars utbildning går vi igenom evidensen och senaste nytt om de fyra levnadsvanorna alkohol, tobak, mat och fysisk aktivitet. Du får även verktyg för att arbeta strukturerat med levnadsvanor baserat på det uppdaterade Regionala vårdprogrammet 2019; Ohälsosamma levnadsvanor - Prevention och behandling.

Kursdatum och tid:
25/2 + 16/3, kl. 9–15,
Målgrupp: All hälso- och sjukvårdspersonal i Region Stockholm. Det är en fördel att flera (minst två) från arbetsplatsen kan delta.
Anmäl dig senast 1/2
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Målgrupp:
Annat
Innehåll:
Övergripande målet för utbildningen är att du ska kunna utföra personcentrerade samtal om levnadsvanor och erbjuda råd och stöd till förändring.

• Tobakavvänjning - vad hjälper och hur kan vi ge patienten stöd?
• Att uppmärksamma alkohol - en liten insats kan göra stor nytta
• Rök- och alkoholfri operation - vad behöver patienten veta? - Hälsosamma matvanor – vad säger evidensen?
• Fysisk aktivitet - generella råd och FaR (Fysisk aktivitet på recept)
• Samtalet: Att engagera, fokusera och använda motiverande strategier
• Att fördjupa mina kunskaper, vilka kurser kan jag gå?
• Lokala rutiner - hur utvecklar vi vårt arbete med levnadsvanor?
• Socialstyrelsens Riktlinje, Regionala vårdprogrammet, Rådgivningsnivåer.
Föreläsare:
Föreläsarna har tvärprofessionell bakgrund och alla är vårdutvecklingsledare på APC
Kostnad:
Kostnad Utbildningen är kostnadsfri. Vid förhinder lämna återbud/lämna plats till kollega.
Arrangör:
Kunskapsteam mat och alkohol på Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Åsa Nordmark Åkerblom, e-post: asa.nordmark-akerblom@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Digitalt via Teams
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam Mat/Alkohol vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i Region Stockholm. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan