Fortbildning & utveckling - Om oss

Vi bedriver utbildning och utveckling för dig som arbetar i primärvården. Målet är att skapa förutsättningar för en evidensbaserad vård. Utbildningarna erbjuds i olika former (kurser, seminarier, nätverksträffar), lokalt eller hos oss samt professionellt eller interprofessionellt. Vi skräddarsyr också utbildningsinnehåll efter beställning och arrangerar på den plats du önskar. Våra kursledare är erfarna och arbetar ofta själva inom primärvården. 

Organisatoriskt finns Fortbildning och Professionella Utvecklingsledare (FPU-ledare) för varje yrkeskategori och för vissa yrkeskategorier finns även lokala fortbildningssamordnare. Informera dig gärna om hur fortbildningen är organiserad för din yrkeskategori och vad som erbjuds (se Yrke). På enheten finns också ämnesspecifika kunskapsteam (se menyval Ämne) med vårdutvecklingsledare (VUL) av olika yrkeskategorier. De har fördjupad kompetens i ett eller flera ämnen och anordnar målinriktade utbildningar för bästa arbetssätt och resultat exempelvis inom astma/KOL, diabetes, levnadsvanor. Det finns även projektledare som bedriver utvecklingsprojekt. 

Lena Törnkvist, enhetschef

Läs mer om oss (PDF som går att skriva ut.)

På Fortbildning & utveckling  finns...

FPU-ledare

för distriktsläkare/läkare, distriktssköterskor/sjuksköterskor, distriktsarbetsterapeuter, primärvårdsdietister, primärvårdskuratorer och distriktssjukgymnaster. De yrkesspecifika FPU-ledarna driver och samordnar fortbildning utifrån behov samt stödjer vårdutvecklingsledare och fortbildningssamordnare. De handleder även i forsknings- och utvecklingsprojekt. FPU-ledarna ingår i enhetens ledningsgrupp. FPU-ledaren kan exempelvis erbjuda:

 • skräddarsydd fortbildning
 • fortbildning förlagd till vårdcentralen
 • seminarier och nätverksträffar inom olika ämnesområden.

Kontaktuppgifter FPU-ledare >>>

 

Lokala fortbildningssamordnare (FS)

Lokala fortbildningssamordnare finns idag för distriktsläkare och distriktssköterskor/sjuksköterskor. De ansvarar i huvudsak för att arrangera fortbildning inom ett geografiskt område i Stockholms län. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer. Samordnaren kan exempelvis:

 • anordna föreläsningar, seminarium och andra fortbildningsaktiviteter för kollegor inom det geografiska ansvarsområdet
 • bygga upp och underhålla ett kontaktnät med kollegor och bjuda in till fortbildningsaktiviteter
 • samverka med viktiga aktörer gällande fortbildning i primärvården.

Fortbildningssamordnare – distriktsläkare, distriktssköterskor >>>

Vårdutvecklingsledare (VUL)

Vårdutvecklingsledare har fördjupad kunskap inom ett ämne samt pedagogisk och vetenskaplig kompetens. De arbetar i ämnesspecifika kunskapsteam till exempel diabetes och astma/KOL. Teamen kan exempelvis erbjuda:

 • fortbildning i form av kurser och seminarier
 • fortlöpande stöd t ex med implementering av nya riktlinjer
 • uppföljning av stödinsatserna
 • regelbundna professionella och interprofessionella nätverksmöten
 • vårdutvecklingsplaner som på ett strukturerat sätt beskriver det rekommenderade arbetssättet inom respektive ämnesområde.

Projektledare

som är ledare och koordinator för aktiviteter i ett projekt. Projektledaren: 

 • ansvarar för att projektplan upprättas avseende mål, tid, kvalitet och ekonomi
 • har projektledarutbildning samt engagerar och motiverar medlemmar i projektgruppen
 • ansvarar för att verksamhetsanpassade aktiviteter t.ex. gruppdiskussioner, workshops, föreläsningar, studiebesök med mera anordnas
 • medverkar i enhetens verksamhetsplanering
 • skriver verksamhetsberättelse för sitt ansvarsområde
 • främjar lärandet, bevakar och sprider nyheter (internt och externt) och forskningsrön inom ansvarsområdet
 • rapporterar till den som utsetts som ansvarig av ledningsgruppen, fungerar som konsult inom ämnesområdet till verksamheterna
 • samverkar med Vårdutvecklingsledare (VUL) samt formulerar riktlinjer för ämnesområdet i VISS.

Väx med kunskap !

Äldre med diabetes, Fysisk aktivitet på recept och ett stort antal kurser i Motiverande samtal. Det är ett axplock av Akademiskt primärvårdscentrums kurser. Botanisera bland vårt spännande utbud här! Passa på att anmäla dig redan nu för att säkra din plats!

 

 

Vi erbjuder kostnadsfria seminarier till din arbetsplats

Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att delta och uppdatera dina kunskaper.  Vi erbjuder därför seminarier på den plats du själv önskar, helt utan kostnad!

Se alla seminarier här