Kunskapsteam: riskbruk alkohol

Cirka 17 procent av befolkningen har ett riskbruk av alkohol – ett bruk som om det fortsätter bidrar till hundratal olika sjukdomar och ofta orsakar sociala konsekvenser. Hälso- och sjukvården bör därför arbeta strukturerat med att identifiera och förebygga riskbruk av alkohol. APC:s nya kunskapsteam: riskbruk alkohol ska öka kunskapen och stödja vårdpersonal att uppmärksamma och erbjuda stöd till patienter med riskbruk av alkohol.

Riskbruk alkohol

VI VILL

  • Bidra till att öka kunskapen hos vårdpersonal i riskbruk alkohol så de i högre grad och med större kompetens erbjuder samtal om alkohol när det är kliniskt relevant.
  • Bidra till att vårdpersonalen möter patientens förväntningar om att få stöd att förändra sina alkoholvanor som en självklar del av behandlingen.
  • Bidra till att patienten upplever att rådgivningen är personcentrerad och baserad på respekt för patientens autonomi och egna resurser.

 VI GÖR

  • Erbjuder fortbildning om riskbruk alkohol samt personcentrerad och motiverande samtalsmetodik.
  • Erbjuder stöd till verksamheter att etablera och införa lokala rutiner för att uppmärksamma, bemöta och erbjuda stöd till patienter med riskbruk alkohol i linje med regionala vårdprogram och nationella riktlinjer.
  • Utvecklar verktyg och material.
  • Omvärldsanalys

KONTAKT
Lena Lundh, enhetsschef, dsk och med.dr
e-post: lena.k.lund@sll.se

Lene Nordstrand, koordinator dsk, MSc, vårdutvecklingsledare
e-post: lene.nordstrand@sll.se

Åsa Nordmark Åkerblom, dsk, MSc, vårdutvecklingledare
e-post:
asa.nordmark-akerblom@sll.se

Liisa Tolvanen, dietist, MS, vårdutvecklingsledare
e-post: liisa.tolvanen@sll.se  

Anna Rytter, fysioterapeut, MS, vårdutvecklingsledare 
e-post: anna.rytter@sll.se

Åsa Thurfjell, läkare, specialist i allmänmedicin, vårdutvecklingsledare
e-post: åsa.thurfjell@sll.se