CaPrim belönas med Gyllene Äpplet!

Grattis CaPrimGenom kunskapsspridning och primärvårdsanpassning har CaPrim vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC) underlättat arbetet med att starta snabbspår för utredning av olika cancerdiagnoser i primärvården. För detta belönas de med årets Gyllene Äpple av Region Stockholm.

Varje år delar Region Stockholm ut priset Gyllene Äpplet för förtjänstfulla initiativ för bättre vård och verksamhet. I år går det till kunskapsteamet CaPrim vid APC. I dag fick vinnarna ta emot priset i samband med landstingsfullmäktige. Utmärkelsen är inte bara en uppmuntran utan består också av en prispeng på 40.000 kronor.
– Det känns oerhört hedrande och jätteroligt att vårt arbete uppmärksammas, säger distriktssköterskan Nazmije Kelmendi. Pengarna ska vi använda till kompetensutveckling.

Juryns motivering till att CaPrim fick Gyllene Äpplet lyder:
”Med en patientgrupp i fokus, där tiden är avgörande för behandlingsresultatet, har det primärvårdsbaserade multiprofessionella teamet byggt en bro mellan vårdgivare genom kunskapsspridning.”

CaPrim (cancer i primärvården) vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC) är ett interprofessionellt kunskapsteam inom cancer. De startade sin verksamhet i mars 2017 på uppdrag av Regionalt Cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland.
– För majoriteten av patienter som uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke startar cancerutredningen på en vårdcentral. Primärvårdspersonalen har därför en nyckelroll i standardiserade vårdförlopp, så kallade SVF. Men många upplever att det behövs stöd och kunskap för att underlätta arbetet. Och där hjälper vi till, säger distriktsläkaren Sarah Eklöf.

CaPrimgänget WEBB
Glada pristagare! Från vänster: Sarah Eklöf, Camilla Svensson, Nazmije Kelmendi, Marie Nilsson, Åsa Gisel, Elinor Nemlander, Pia Klernäs och Eliya Syed.

SVF är en nationell satsning för att cancervården ska vara likvärdig i Sverige och att tiderna från misstänkt cancerdiagnos till påbörjad behandling ska vara kortast möjliga. CaPrim prisas bland annat för sitt helhetsgrepp med att sprida kunskap och primärvårdsanpassa innehållet i SVF.
– Vårt fokus är att förenkla, förtydliga och anpassa vårdprogrammen till Stockholms primärvårds kontext. Målet är att korta utredningstiden vid misstänkt cancer, få patienter att utredas enligt rätt SVF och att patienterna kan känna sig trygga, säger distriktsläkaren Elinor Nemlander.

Att informera om SVF och skapa nätverk och inte minst – fånga upp synpunkter och behov från personal och andra aktörer har varit a och o för teamet. CaPrim gav sig därför tidigt ut på rundresa till länets vårdcentraler. I dag har nästan alla vårdcentraler i länet haft besök av teamets medlemmar.
– Reaktionerna har varit väldigt positiva men det har även varit mycket diskussioner kring svårigheter vid remittering, säger Elinor Nemlander.

Att arrangera fortbildning till olika yrkesgrupper i primärvården är en annan viktig uppgift för teamet, liksom fördjupningskurser om cancer i samarbete med RCC. I januari 2018 utvidgades CaPrims uppdrag till att även innefatta fortbildning inom cancerrehabilitering.
– Allt fler beräknas drabbas av cancer i framtiden, men också överleva och leva länge med sin sjukdom. Det gör att behovet av och kunskapen om cancerrehabilitering kommer att öka, framförallt i primärvården, säger fysioterapeut/lymfterapeut Pia Klernäs.

Erfarenheter och behov som kommit fram under möten och utbildningar har systematiskt samlats in. Resultaten har mynnat ut i en rapport som publiceras inom kort.
– Vi har sammanställt de svårigheter primärvården har haft vid utredning av de olika cancerdiagnoserna och även förbättringar som gjorts och hur man samverkat för att lösa problem, säger distriktssköterskan Camilla Svensson.

Teamet har även gjort ett stort utvecklingsarbete med att primärvårdsanpassa SVF och göra det enklare att hitta information.
– Tillsammans med Take care-förvaltningen har vi bland annat utarbetat några diagnos- specifika SVF-remisser för att underlätta allmänläkarnas arbete, säger distriktsläkaren Eliya Syed.

Några exempel är att synliggöra kriterier för välgrundad misstanke och vilka undersökningar som ska göras och prover som ska tas, remissinstanser för vårdförloppen, patientinformation samt kontaktuppgifter till Cancerrådgivningen.

Under 2019 kommer teamet stärka sin samverkan med sjukhusen i Stockholm, Centrum för cancerrehabilitering och RCC Stockholm-Gotland kring sekundärprevention och cancerrehabilitering. Teamet kommer också se över hur teledermatoskopi (en teknik för att diagnostisera malignt melanom på distans) kan breddinföras i primärvården.

Sammantaget är teamets förhoppning att SVF ska innebära att patienter alltmer sällan ska behöva uppleva att man skickas fram och tillbaka mellan olika specialister.
– Oavsett om man bor i centrala Stockholm eller Norrtälje ska man utredas på samma sätt och på lika villkor, avslutar Elinor Nemlander.


I CaPrim ingår:
Sarah Eklöf, vårdutvecklingsledare, distriktsläkare
Camilla Svensson, vårdutvecklingsledare, distriktssköterska
Nazmije Kelmendi, koordinator och vårdutvecklingsledare, distriktssköterska
Marie Nilsson, vårdutvecklingsledare, socionom/kurator
Åsa Gisel, vårdutvecklingsledare, distriktssköterska
Elinor Nemlander, koordinator och vårdutvecklingsledare, distriktsläkare
Pia Klernäs, vårdutvecklingsledare, fysioterapeut/lymfterapeut
Eliya Syed, koordinator och vårdutvecklingsledare, distriktsläkare

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-02-12

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER