CaPrim anpassar snabbspår för utredning av cancer

CaPrimELINAtt identifiera symtom som kan bero på cancer ingår i primärvårdens vardagsarbete. Mer än 70 procent av alla utredningar påbörjas där. Personalen har därför en viktig roll med att starta snabbspår för utredning av olika cancerdiagnoser, så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF). Kunskapsteamet CaPrim banar vägen för att underlätta det arbetet.


Inom CaPrim finns vårdutvecklingsledare för varje AVC-område. De arbetar med att underlätta införande av SVF i länets primärvård. I uppdraget ingår att informera om SVF och hur de tillämpas, förbättra och förenkla struktur och upplägg, skapa nätverk och inte minst – fånga upp synpunkter och behov från personal och andra aktörer. Bakom teamet står APC och Regionalt cancercentrum i Stockholm-Gotland, RCC.
– Målet är att korta utredningstiden vid misstänkt cancer, få in en större andel av dessa patienter i ett SVF och att patienterna kan känna sig trygga, säger projektkoordinator Elinor Nemlander som även arbetar som allmänläkare  på Gröndals vårdcentral.

Diagnosspecifika vårdförlopp
SVF är en nationell satsning som bygger på en överenskommelse mellan SKL och regeringen. Varje vårdförlopp är diagnosspecifikt. Vårdförloppen beskriver vilka utredningar som ska göras och vilka maximala väntetider som gäller för olika steg i utredningen fram till behandlingsstart. Nationellt finns SVF för 31 cancerdiagnoser. Enligt de bestämda vårdförloppen ska primärvården:

  • Starta SVF.
  • Fatta beslut om välgrundad misstanke för vissa cancerdiagnoser.
  • Remittera patienten och märka remissen med välgrundad misstanke cancer (SVF).
  • Informera patienten om att det finns misstanke om cancer och dela ut patientinformation.

Det är viktigt att allmänläkarna har kännedom om alarmsymtom och samtliga vårdförlopp. Bra stöd i det arbetet är informationen som finns i det medicinska kunskapsstödet VISS. Där kan man ta del av vad som gäller i Stockholms- regionen. Det gäller till exempel kriterier för välgrundad misstanke och vilka undersökningar som ska göras och prover som ska tas. Varje SVF inleds med en tydlig definition av vilka symtom som ska föranleda en SVF-remiss. Här finns även angivet remissinstanser för vårdförloppen, patientinformation samt kontaktuppgifter till Cancerrådgivningen.

Stort utvecklingsarbete
Under 2017 har CaPrim i samarbete med VISS gjort ett omfattande arbete med att primärvårdsanpassa innehållet och göra det enklare att hitta information.
– Vi har tillsammans med Take care-förvaltningen utarbetat några diagnosspecifika SVF-remisser för att underlätta allmänläkarnas arbete, säger projektkoordinator Eliya Syed som även arbetar som allmänläkare på To care Husläkarmottagning Solna.

Ett annat viktigt moment har varit informationsmöten som vårdutvecklarna i CaPrim erbjudit alla vårdcentraler i länet.
– Reaktionerna har varit mycket positiva men det har även varit mycket diskussioner kring svårigheter vid remittering, säger Elinor Nemlander.

Under hösten deltog 698 personer vid 59 seminarier som vårdutvecklarna genomförde på vårdcentraler. Teamet kommer
att fortsätta med de interaktiva seminarierna på resterande vårdcentraler i länet under 2018. Även andra yrkesgrupper är
nyckelspelare i arbetet med SVF. Särskilt distriktssköterskor och sjuksköterskor.
– De har ofta första kontakten med patienterna. Vid telefonrådgivning, hembesök eller på mottagningen, säger Eliya Syed.

Teamet har därför erbjudit utbildningar som riktats till både allmänläkare, sjuksköterskor och distriktssköterskor i primärvården. CaPrim har också tillsammans med RCC utformat en kursdag med fördjupning om cancer vid två tillfällen och en träff med fokus på kolorektalcancer. Ytterligare utbildningar planeras 2018. Kunskapsteamets förhoppning är att SVF ska innebära att patienter alltmer sällan ska behöva uppleva att man skickas fram och tillbaka mellan olika specialister.
– Oavsett om man bor i centrala Stockholm eller Norrtälje ska man utredas på samma sätt och på lika villkor, avslutar Elinor.

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2018-05-15

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER