Utvecklingen över tid av fysiska besvär och psykiska symtom efter en naturkatastrof

 

Abstract

Bakgrund: Fysiska besvär är vanliga efter katastrofer men noteras ändå sällan p g a brist på kunskap om besvärens förlopp och relationen till de mer utforskade psykiska symtomen.

Mål: Denna studie har som syfte att undersöka förändringen i rapporteringen av olika fysiska besvär efter en katastrof, möjliga faktorer för förändring och huruvida psykiska symtom predicerar fysiska besvär vid en senare tidpunkt.

Metod: Longitudinell studie av boende i Stockholm vilka överlevde tsunamin i Indiska oceanen 2004. 1101 deltagare fyllde i enkäter gällande fysiska besvär, allmän psykisk ohälsa, posttraumatisk stress, exponering och demografiska uppgifter 14 månader och 3 år efter katastrofen. Fysiska besvär som upplevts varje dag eller varje vecka under det senaste året undersöktes i fyra symtomindex: neurologiskt, bröst, magtarm och muskuloskeletalt. Logistisk regression och GEE-analys användes för att bestämma oddskvoter för förändring av symtom och pathwayanalys gjordes för att predicera psykiska symtoms påverkan på fysiska besvär.

Resultat: I alla fysiska besvärsindex utom det muskuloskeletala rapporterades en generell minskning. Förändringen av det neurologiska indexet hade starkast samband med exponering, och för kvinnor. Allmän psykisk ohälsa och posttraumatisk stress 14 månader efter katastrofen predicerade fysiska besvär 3 år efter densamma.

Slutsats: Fysiska besvär predicerades av psykiska symtom vid en tidigare tidpunkt, men en avsevärd del av de svarande rapporterade fysiska besvär oberoende av psykiska symtom. Läkare bör vara observanta på den möjliga kopplingen mellan i synnerhet pseudoneurologiska symtom med tidigare negativa upplevelser.

European Journal of Psychotraumatology 2013; 4:21892, svensk version>>>

Författare:
Lars Wahlström

Hans Michélsen

Abbe Schulman

Magnus Backheden

Riitta Keskinen-Rosenqvist

 

Verksamhet:
Kris- och katastrofpsykologi
Ämne:
Kris- och katastrofpsykologi
Målgrupp:
Annat
Publicerad av:
Lars Wahlström
Datum:
2013-12-27

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER