Avslutade projekt

Utvärdering av en utbildning till Stockholms kommun

Under 2011-13 har CKK under två dagar utbildat samtliga stadsdelar samt socialjouren i Stockholms stad i Psykologiskt och socialt stöd efter kriser och katastrofer. Utbildningsomgångarna, fjorton till antalet, har av kursdeltagarna (krisledningen samt tillhörande krisstödspersoner) via enkäter värderats mycket positivt. Under hösten 2013 genomförs en mer omfattande utvärdering inkluderande intervjuer med stadsdelarnas ledningsansvariga för att se effekten av utbildningen, exempelvis om det efter utbildningen har planerats eller genomförts några åtgärder för att förbättra det psykologiska och sociala omhändertagandet i stadsdelarna.

MTR projekt vid allvarlig händelse

Projekt om spridning av normaliserande information efter fall framför tåg i tunnelbanan. Utbildning pågår av trafikledare vid MTR Stockholm om informationsbladet "Till dig som varit med om en allvarlig händelse" som kommer att kunna delas ut till åskådare på plats när en potentiellt traumatisk händelse har inträffat.

PKL-utredningen

Hoten och katastrofriskerna förändras över tid. Mot bakgrund av en förändrad sjukvårdsstruktur gav REK vår enhet uppdraget att utreda och ge förslag på hur landstingets psykologiska kris- och katastrofberedskap bör se ut i framtiden. Utredningen avslutades 2012. Författare Eva Håkanson. Kan beställas i tryck från REK.

ARN11

Enheten hade en viktig roll i en stor katastrofövning 2011 gällande en flygolycka på Arlanda där de psykologiska aspekterna övades särskilt. Samtidigt utarbetades en krisplan för det psykiska och sociala omhändertagandet vid en stor olycka på flygplatsen. Utvärdering och bearbetning av övningen pågår. Projektledare Abbe Schulman.

Att förebygga psykisk belastning i sjukvårdsarbete - ett interventionsprojekt >>>

Rapport från ett fullskaligt interventionsprojekt på en kvinnoklinik i Stockholm med syfte att kartlägga och förbättra den psykiska arbetsmiljön. Projektet genomfördes 2001-2004 och bestod av enkät- och intervjuundersökningar, riktade personalstödjande åtgärder utifrån uppgivna belastningar samt utvärdering av åtgärderna. Dessutom utvärderades klinikens handlingsplan för krishantering.

KRIS-projektet - Krisomhändertagande i samverkan

I detta projekt avsåg vi att på ett stort akutsjukhus pröva och utvärdera en modell för intervention och samverkan för att förbättra det psykologiska stödet av olycksfallsdrabbade, deras anhöriga samt även sjukvårdspersonal som utsatts för extrema påfrestningar i sitt arbete. Förberedande studier liksom utbildning och uppbyggnad av en krisstödsgrupp på sjukhuset genomfördes. Interventionsdelen sattes aldrig i verket eftersom sjukhusledningen tog avstånd från sitt tidigare beslut om att genomföra projektet.

Projektet redovisades i form av rapporter:

Rapport 1>>> kunskapsgenomgång

Rapport 2>>> resultat från intervjuer med personal på länets sju akutmottagningar

Rapport 3>>> resultat från enkät- och intervjuundersökning riktad till personal på en akutmottagning

Rapport 4>>> prospektiv enkät- och intervjustudie av lätt skadade och oskadade som behandlats på akutmottagning efter trafikolycka

Rapport 5>>> prospektiv undersökning av barn- och ungdomar som behandlats på akutmottagning efter trafikolycka

Rapport 6>>> undersökning av whiplashskadade patienter avseende psykologiska och psykomotoriska faktorer

Verksamhet:
Kris- och katastrofpsykologi
Ämne:
Kris- och katastrofpsykologi
Publicerad av:
Mahmud Al Hakim
Datum:
2013-01-17

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER